Je Balans In Handen

Praktijk voor reiki, holistic pulsing en therapeutisch begeleider

Therapeutisch Begeleider

De kennis uit deze opleiding integreer ik waar mogelijk/nodig in mijn overige behandelingen.

Als therapeutisch begeleider hanteer ik een vorm van therapie waarbij mensen begeleid worden in het ontdekken en bewust worden van de oorsprong/kern van hun hulpvraag. Deze oorsprong is meestal gelegen in een eerder doorgemaakte, pijnlijke ervaring.

De basis van het probleem waar mensen mee komen, blijkt dikwijls verder terug te liggen in het leven dan wat mensen zelf (concreet) ervaren. Dikwijls is er sprake van een algeheel gevoel van “niet lekker in het vel” zitten, waarbij mensen het soms moeilijk vinden om precies aan te geven wat er aan de hand is.

De therapie is ontwikkeld uit een combinatie van aspecten uit o.a. regressietherapie en NLP en richt zich op het bewust worden van en eigen verantwoordelijkheid nemen voor het leven in het hier en nu. Dit betekent dat de cliënt de ruimte krijgt om deze oude pijn alsnog te verwerken en los te laten, maar dat tegelijk gekeken wordt naar hoe de gevolgen van deze ervaring vorm te geven in het dagelijks leven.

Wanneer we als mens op deze aarde komen, hebben we allerlei talenten. Voorbeelden zijn o.a.: het talent om van onszelf en anderen te houden, zelfbewust te zijn, zelfvertrouwen te hebben, nieuwsgierig en onderzoekend te zijn, om te gaan met kritiek, voor onszelf op te komen, ons doel op deze aarde te bepalen. Daarnaast hebben we talenten op het creatieve vlak (bv. goed kunnen tekenen, schilderen, zingen) en op het vlak van kennis op doen (goed zijn in taal, rekenen, wiskunde e.d.).

Helaas komen we op ons levenspad allerlei ervaringen tegen die voor ons in meerdere of mindere mate pijnlijk zijn. Hierdoor stoppen we (delen van) deze talenten weg of laten ze helemaal los. Daardoor zijn we ons niet meer voldoende bewust dat we ze hebben.

Gebleken is dat vroege levenservaringen zoals bijvoorbeeld conceptie, zwangerschap en geboorte al een basis kunnen zijn voor problemen in het huidige leven. Ook kunnen later doorgemaakte (traumatische) pijnervaringen van invloed zijn. Ogenschijnlijk geringe pijnervaringen in bijvoorbeeld de jeugd kunnen hun negatieve invloed hebben op hoe iemand in het leven staat.

Deze oude pijn hebben we weggestopt in het onderbewuste. Hij was te heftig op het moment dat we hem voelden. Daardoor is hij nooit goed verwerkt en blijft van invloed op hoe we ons voelen en gedragen. Door ons op het moment van de echte pijn af te sluiten, doorleven we de pijnervaring niet voldoende en blijft hij als het ware “hangen” in ons lichaam. Daardoor krijgt ook de bijbehorende emotie onvoldoende ruimte.

Vanuit deze oude pijnervaringen hebben we conclusies getrokken en/of besluiten genomen over het leven, waar we ons nog steeds naar gedragen, terwijl onze huidige leefsituatie dit gedrag (meestal) niet meer nodig maakt.

Zolang we ons niet bewust worden van wat ons in diepste wezen pijn heeft gedaan, blijven we ons niet prettig voelen met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van ons leven.

Mijn eigen ervaringen tijdens deze opleiding

In mijn opleiding die ruim twee jaar geduurd heeft, heb ik een intensief traject doorlopen. In de basisopleiding heb ik gewerkt  aan mijn eigen problemen, waarna verdere verdieping plaats vond in het therapiejaar. Naast mijn vaardigheden als therapeut heb ik ook mijn vaardigheden als mens verder ontwikkeld.

Door deze opleiding heb ik:

 • meer zicht gekregen op de oorsprong van mijn patronen en overtuigingen en het bijbehorende gedrag.
 • geleerd meer op mezelf te vertrouwen en minder afhankelijk te zijn van anderen.
 • geleerd verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen leven en geen slachtoffer te zijn.
 • geleerd zonder oordeel, maar vanuit liefde en respect naar mezelf en anderen te kijken.
 • Wellicht het belangrijkste is dat ik veel meer bewuste levensvreugde ervaar dan ik ooit in mijn leven ervaren heb. Ik kan genieten van het moment en heb geleerd het leven meer te nemen zoals het komt. Dit betekent dat ik de minder leuke dingen net zo goed een plek geef in mijn leven als de leuke, waardoor het leven niet meer “een vechten tegen” maar “een genieten van” is geworden.

Wat doet een therapeutisch begeleider?

Een therapeutisch begeleider begeleidt mensen bij het zoeken naar bovengenoemde kern/oorsprong door:

 • samen met de cliënt zijn hulpvraag zo duidelijk mogelijk te formuleren. Dit bereik ik o.a. door het probleem in zo concreet mogelijke taal te laten vertellen, zodat de cliënt uitgenodigd wordt zo snel mogelijk tot de kern te komen.
 • de cliënt uit te nodigen zijn levensverhaal te vertellen zodat ik een beeld van zijn levensloop krijg en de moeilijke momenten in zijn/haar leven.
 • de cliënt uit te nodigen terug te gaan naar een bepaalde pijnervaring en deze pijn alsnog volledig te gaan voelen en zich bewust te worden van de invloed die deze pijn op zijn/haar huidige leven heeft.
 • de cliënt gelegenheid te geven emoties behorend bij deze pijn onder ogen te zien en ruimte te geven waardoor daadwerkelijke verwerking/heling plaats kan vinden.

Onze lichaamscellen hebben een geheugen voor alles wat we in ons leven ervaren en dus ook voor alle pijn. Van dit lichaamsgeheugen maak ik als therapeutisch begeleider gebruik.

Door bewust de ervaring te herbeleven, de pijn te voelen en de bijbehorende emotie alsnog te uiten, komt er ruimte voor verwerking en heling en kunnen niet adequate overtuigingen en patronen losgelaten worden.

De cliënt kan hierdoor bewust de keuze gaan maken hoe hij zijn/haar huidige leven vorm wil geven en wordt daarbij niet langer gehinderd door onbewuste pijn die zijn zelfbeeld en diepste wezen vertroebelen.

Voor wie is deze vorm van therapie bedoeld?

Deze vorm van therapie is bedoeld voor mensen die:

 • het gevoel hebben toch niet ten volle van het leven te kunnen genieten, ondanks het gevoel dat ze niets te klagen hebben.
 • het gevoel hebben dat oude pijn nooit echt verwerkt is en hier last van hebben.
 • fysieke klachten hebben waar geen duidelijke medische oorzaak voor is of waarvan ze weten dat achterliggende spanningen de oorzaak zijn.

Vanuit de opleiding heb ik de ervaring dat mijn ernstige geboortetrauma, de fysieke gevolgen hiervan en het mede daardoor als kind angstig en teruggetrokken zijn, grote invloed hebben gehad op mijn leven.

Ik zie het dan ook als mijn specialiteit om mensen met soortgelijke problematiek te begeleiden.

Hoe ga ik te werk?

Wanneer u zich meldt voor begeleiding vindt eerst een intake-gesprek plaats. In het intakegesprek ga ik samen met u onderzoeken wat uw hulpvraag is en hoe uw probleem uw leven tot nu toe beïnvloedt. Daarbij worden de verschillende levensfases besproken, o.a.: geboorte, jeugd, puberteit, volwassenheid. Binnen deze levensfases worden bepaalde aspecten besproken zoals o.a.: relaties binnen en buiten het gezin, seksualiteit, werk, school, hobby’s. Dit alles met de bedoeling een zo helder mogelijk levensbeeld te scheppen en duidelijk te krijgen waar knelpunten zitten.

Vervolgens bespreek ik met u of u verdere begeleiding op prijs stelt. Echter, vraagt uw begeleiding een intensievere vorm van deze therapie dan ik u met mijn behandelingen kan bieden, dan verwijs ik u door naar een collega met meer ervaring en mogelijkheden als therapeutisch begeleider.

Binnen de begeleiding blijft u verantwoordelijk voor uw proces van herstel. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd de keuzevrijheid heeft om de behandeling wel of niet voort te zetten. Tijdens iedere behandelsessie bepaalt u waar u aan wilt werken en samen gaan we op zoek naar wat op dat moment de aandacht vraagt en verwerkt/geheeld wil worden.

Duidelijk zal zijn dat een dergelijk intensief traject alleen gevolgd kan worden als er volledig wederzijds vertrouwen en respect bestaat tussen u en mij.

Het is niet alleen belangrijk om terug te gaan naar oude ervaringen en deze te verwerken. Het belangrijkste doel van de behandeling is uiteindelijk: hoe ga ik om met de verworven inzichten in het dagelijks leven en hoe kan ik mijn leven zo vorm geven dat er (weer) sprake is van voldoende levensvreugde.